پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
April 28, 2019  

قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

April 28, 2019

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

NavCast.net