پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 18, 2018  

Australopithecus

September 18, 2018

نمونۀ بازسازی شدۀ 

Australopithecus afarensis

(میمون جنوبی (جَدّ همه گونه های انسان

(محل زندگی: شرق آفریقا (اتیوپی، کنیا، تانزانیا
زمان زندگی: بین حدود ۳.۸۵ تا ۲.۹۵ میلیون سال پیش

 

Image of male reconstruction based on AL444-2 by John Gurche. 3/4 view

John Gurche میمون جنوبی، بازسازی شده توسط 

humanorigins.si.edu

 

:نقشۀ محدودۀ زندگی

Australopithecus_Map.png