پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 18, 2018  

Homo erectus

September 18, 2018

نمونۀ بازسازی شدۀ 

Homo erectus

انسان راست قامت

 (محل زندگی: شرق، شمال و جنوب آفریقا، غرب آسیا(گرجستان)، شرق آسیا(چین و اندونزی
زمان زندگی: بین حدود ۱.۸۹ میلیون سال تا ۱۴۳ هزار سال پیش

Image of reconstruction based on ER 3733 by John Gurche

John Gurche انسان راست قامت، بازسازی شده توسط 

humanorigins.si.edu