پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 18, 2018  

Homo floresiensis

September 18, 2018

نمونۀ بازسازی شدۀ 

Homo floresiensis

انسان جزیره فلورز یا هابیت

 محل زندگی: اندونزی
زمان زندگی: بین حدود ۱۰۰ هزار سال تا تا ۵۰ هزار سال پیش

 

Image of female hobbit reconstruction based on LB-1 by John Gurche

John Gurche انسان جزیره فلورز، بازسازی شده توسط 

humanorigins.si.edu