پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 25, 2018  

Homo neanderthalensis

September 25, 2018

نمونۀ بازسازی شدۀ 

Homo neanderthalensis

نئاندرتال

محل زندگی:اروپا، جنوب غرب آسیا و آسیای میانه
زمان زندگی: بین حدود ۴۰۰ هزار تا ۴۰ هزار سال پیش

 

Image of male Neanderthal reconstruction based on Shanidar 1 by John Gurche

John Gurche نئاندرتال، بازسازی شده توسط 

humanorigins.si.edu