پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 18, 2018  

Homo sapiens

September 18, 2018

نمونۀ بازسازی شده ای در این صفحه وجود ندارد

برای دیدن تصویر این گونه از انسان به آینه مراجعه کنید

Homo sapiens

انسان امروزی

 
محل زندگی: از آفریقا شروع شده و همه جای دنیا را فراگرفته
 
زمان زندگی: بین حدود ۳۰۰ هزار سال تا کنون