.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

https://navcast.podbean.com

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

https://navcast.podbean.com

قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن 

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفتیم .

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.

 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 
 

https://navcast.podbean.com

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکست لوگوس

https://hamed0ghadiri.podbean.com/

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکستِ پاراگراف

https://paragraph.podbean.com/

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

https://navcast.podbean.com

مردمان آچٍی Aché people

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم 

https://navcast.podbean.com

:موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام

Didgeridoo - دیجیریدو

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram 

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم

https://navcast.podbean.com

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه

https://navcast.podbean.com

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد

جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟

https://navcast.podbean.com

 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

قسمت دو - انسان آشپز

این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد

https://navcast.podbean.com

 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

.برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم

.ما تنها گونه انسان نبودیم

.با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

:لینک وبسایت استرینگ کست 

stringcast.ir

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

August 5, 2018

معرفی ناوکست

این قسمت معرفی ناوکست.

 

    رو میخونیم و بخش به بخش به زبون محاوره پیش میریم Sapiens اینجا کتاب

http://www.ynharari.com/

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram