پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 29, 2020  

قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم.

وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار:

https://democracydarkar.com/

لینک به هر دو پادکست در کستباکس:

دموکراسی در کار

دموکراسی در کار پلاس

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 15, 2020  

قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 8, 2020  

قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 1, 2020  

قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

February 16, 2020  

قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

February 1, 2020  

قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی

تو این قسمت از فصل چهار، از اولین گواهی ثبت موجودیت آمریکا میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

January 19, 2020  

قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه

تو این قسمت از فصل چهار، از تفاوت ذهنیت استعماری اروپاییها با امپراتوری های پیشین گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

January 5, 2020  

قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟

تو این قسمت از فصل چهار، از پیشرفت صنعتی اروپا در برابر کشورهای دیگه گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

December 22, 2019  

قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد رابطهٔ تنگاتنگ دانش و امپراتوری‌ها و تاثیر اونها بر گسترش همدیگه گفته میشه.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

December 8, 2019  

قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 24, 2019  

قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 10, 2019  

قسمت چهل - آرمان پیشرفت

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

October 13, 2019  

قسمت سی ونه - دانش تواناییست

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 29, 2019  

قسمت سی و هشت - تعصب علمی

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 15, 2019  

قسمت سی و هفت - اَبلَه

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 1, 2019  

قسمت سی و شش - کشف نادانی

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهتمون شدیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

August 18, 2019  

ویژهٔ واوکست

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست.

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن.

پادکست فارسی واوکست / Vavcast 

------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

------------------------------------------

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

Buy Me A Coffee

:ناوکست در

 

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام

 

August 4, 2019  

قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

July 21, 2019  

قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

July 7, 2019  

قسمت سی و سه - نازیسم

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

June 23, 2019  

قسمت سی و دو - پرستش انسان

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم 

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

June 9, 2019  

قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم 

ساتوری

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

May 26, 2019  

قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم 

Saga ساگا

NavCast.net 

 
May 12, 2019  

قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

April 28, 2019  

قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

NavCast.net 

April 14, 2019  

قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

Radio Marz 

March 31, 2019  

قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

March 17, 2019  

قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

NavCast.net 

March 3, 2019  

قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net 

February 17, 2019  

قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

NavCast.net 

January 20, 2019  

قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

NavCast.net 

January 13, 2019  

قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن 

January 6, 2019  

قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفته میشه 

NavCast.net 

December 30, 2018  

قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم. 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

NavCast.net 

December 23, 2018  

قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم

NavCast.net 

December 16, 2018  

قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه

تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

NavCast.net 

December 9, 2018  

قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

December 2, 2018  

قسمت پانزده - یک نظام خیالی

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

NavCast.net 

November 25, 2018  

قسمت چهارده - آینده در راه است

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

NavCast.net 

November 18, 2018  

قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

November 11, 2018  

قسمت دوازده - تلهٔ مجلل

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

November 4, 2018  

قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

October 14, 2018  

قسمت دَه - کشتی نوح

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

لینک به پادکستِ پاراگراف

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

 

 

Buy Me A Coffee 

 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

October 7, 2018  

قسمت نُه - طوفان بزرگ

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

 

 

Buy Me A Coffee 

 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

October 1, 2018  

قسمت هشت - ارواح سخنگو

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

NavCast.net 

September 23, 2018  

قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

مردمان آچٍی Aché people

NavCast.net 

September 16, 2018  

قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم 

NavCast.net 

September 9, 2018  

قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم

 

NavCast.net 

 
September 2, 2018  

قسمت چهار - اسطوره پژو

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه

NavCast.net 

August 26, 2018  

قسمت سه - درخت ممنوعه

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد

جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟

NavCast.net 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی