00:0000:00

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

00:0000:00

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

00:0000:00

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن 

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

00:0000:00

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفتیم .

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

00:0000:00

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.

 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

00:0000:00

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00
تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 
 

https://navcast.podbean.com

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکست لوگوس

https://hamed0ghadiri.podbean.com/

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Load more