00:0000:00

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکست لوگوس

https://hamed0ghadiri.podbean.com/

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکستِ پاراگراف

https://paragraph.podbean.com/

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

00:0000:00

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

https://navcast.podbean.com

مردمان آچٍی Aché people

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Load more