پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 31, 2019  

قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

March 31, 2019

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم 

NavCast.net