پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
May 12, 2019  

قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

May 12, 2019

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم 

NavCast.net