پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
April 14, 2019  

قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

April 14, 2019

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

Radio Marz