پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 17, 2019  

قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

March 17, 2019

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

NavCast.net