پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
August 4, 2019  

قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

August 4, 2019

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام