پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
June 9, 2019  

قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

June 9, 2019

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم 

ساتوری

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک