ناوکست / Navcast

ناوکست / Navcast header image 1
September 16, 2018  

قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

September 16, 2018

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم 

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک