پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
July 12, 2020  

قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی

July 12, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، به آیین مصرفگرایی میرسیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام