پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
June 14, 2020  

قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی

June 14, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، به اهمیت انرژی های غیر فسیلی که در دسترس ما هستند میرسیم.

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام