پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
May 10, 2020  

قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه

May 10, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده کرد تا از سرمایه داران بریتانیایی حمایت بکنه.

NavCast.net/support

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام