پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 1, 2020  

قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

March 1, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام