پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 8, 2020  

قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

March 8, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام