پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
February 17, 2019  

قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ

February 17, 2019

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

NavCast.net