پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 3, 2019  

قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

March 3, 2019

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net