پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند header image 1
January 13, 2019  

قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت

January 13, 2019

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن