پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
October 13, 2019  

قسمت سی ونه - دانش تواناییست

October 13, 2019

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام