پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 29, 2019  

قسمت سی و هشت - تعصب علمی

September 29, 2019

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام