پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
August 23, 2020  

قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی

August 23, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم کهاین خلاء عاطفی بوجود اومده از تضعیف جوامع محلی و  خونوادهای سنتی با چه چیزی پر میشه.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام