پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
March 15, 2020  

قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

March 15, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام