پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
November 10, 2019  

قسمت چهل - آرمان پیشرفت

November 10, 2019

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام